سیستم های پلت فرم معلق دسترسی موقتی به ارتفاعات را فراهم می کنند - برای نگهداری ساختمان، در محل های ساخت و ساز یا در محیط های صنعتی. محصول ما ارائه می دهد سیستم های پلت فرم معلق مجهز است که فوق العاده آسان برای جمع آوری.

راه حل ها