ඉදිකිරීම් වේදිකාවට ජාත්යන්තර ප්රමිති පාලක මණ්ඩලයක්