Барилгын платформд зориулсан олон улсын стандартын хяналтын самбар