നല്ല വില Zoomlion ടവർ ക്രെയിൻ പാർട്സ് വില്പനയ്ക്ക് മാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ

നല്ല വില zoomlion ടവർ ക്രെയിൻ ഭാഗങ്ങൾ മാസ്റ്റ് വിഭാഗം

Product Description This series of price of tower crane, has a horizontal jib frame, a jib-trolley radius-changing mechanism and a hydraulic self-raising mechanism. It is original in design, reliable in…

കൂടുതൽ വായിക്കുക ഐക്കൺ
ഹോട്ട് വില്പന Zoomlion ചൈന വിതരണ മൊബൈൽ ടവർ ക്രെയിൻ മാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ

ചൂടുള്ള വിൽപ്പന സൂംലൈൻ ചൈന വിതരണ മൊബൈൽ ടവർ ക്രെയിൻ മാസ്റ്റ് വിഭാഗം

Product Description Hot sale zoomlion China Supplier Mobile Tower Crane Mast Section Adopting advanced technology and the size is according to your requirement or drawing. 1.High precise fixture and durable…

കൂടുതൽ വായിക്കുക ഐക്കൺ
ഉപയോഗത്തിനായി സ്വയം നിർമ്മിച്ച് ടവർ ക്രെയിൻ മാസ്റ്റ് വിഭാഗം ചൈന നിർമ്മിക്കുന്നു

ചൈന ഉപയോഗത്തിനായി സ്വയം നില്ക്കുന്ന ടവർ ക്രെയിൻ മാസ്റ്റ് വിഭാഗം നിർമ്മിക്കുന്നു

Advantages of China manufacture self erecting Tower crane in UAE 1. Over ten years of experience in supplying new self-erecting tower crane . 2. Export to more than 20 countries…

കൂടുതൽ വായിക്കുക ഐക്കൺ
qtz 125 ടവർ ക്രെയിൻ ക്രെയിൻ കോണുകളും ഗ്രീസ് മാസ്റ്റർ വിഭാഗവും

qtz 125 ടവർ ക്രെയിൻ ക്രെയിൻ കോണുകളും ഗ്രീസ് മാസ്റ്റർ വിഭാഗവും

1.Performance parameters of QTZ6515-10T: performance parameters and technical indexes reach both domestic and international advanced level. • Max. jib length: 65m; Jib length under different assembling modes can decrease progressively…

കൂടുതൽ വായിക്കുക ഐക്കൺ
ടവർ ക്രെയിൻ മാസ്റ്റ് വിഭാഗം_ആഞ്ചർ

ടവർ ക്രെയിൻ മാസ്റ്റ് വിഭാഗം / ആങ്കർ

Description Mast section is composed of standard jointswhich are formed by group welded of angle steels with the structure of long square space trusses. Features Dimension ofmastsection: 1.5m*1.5m*2.2m for QTZ50…

കൂടുതൽ വായിക്കുക ഐക്കൺ